ระบบ PSIS v2 BETA


 • Official

  ชื่อวุฒิการศึกษาของครู และวิชาเอกโทhttps://www.dropbox.com/sh/vfz92mqmfm1k0zz/Wvky_9i7tu

  11 เม.ย. 2557 12:54:08 AM vvorakul@opec.go.th
 • Announcement

  ขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูลของโรงเรียน ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.dropbox.com/sh/jao5ylx79a7859o/4t2pst_qQt

  3 เม.ย. 2557 10:15:16 AM vvorakul@opec.go.th
 • Announcement

  คู่มือการขอใช้สิทธิ์เข้าสู่ระบบเบื้องต้น PSIS V.2

  ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.dropbox.com/sh/26cor8cmn8juen5/5gSOms590v

  คู่มือการใช้งานโรงเรียน https://www.dropbox.com/sh/fpux5s3d8xsxqrf/kOLAqYt7L1

  คู่มือการใช้งาน สพป สช จังหวัด/อำเภอ https://www.dropbox.com/s/eh3nu6su96sccov/PSIS2_User%20Manual_OFFICE.pdf

  หมายเหตุ

  ๑. สพฟ./สช.จังหวัด ให้ขอสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบฯ กลุ่มงานทะเบียน (สช.ส่วนกลาง)

  ๒. โรงเรียนในกทม. ให้ขอสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบได้ที่กลุ่มงานอุดหนุน (สช.ส่วนกลาง)

  ๓. โรงเรียนส่วนภูมิภาค ให้ขอสิทธิ์การใช้งานระบบได้ที่ สพป./สช.จังหวัด

  27 มี.ค. 2557 02:40:39 PM vvorakul@opec.go.th
Statistics
 • SCHOOL
  • รับอุดหนุน: 0
  • ไม่รับอุดหนุน: 0
 • PEOPLE
  • ทั้งหมด: 0
  • บุคลากร: 0
  • นักเรียน: 0
 • USER
  • ทั้งหมด: 0
Sitemap